Uutisia

Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen

Viite: KSV 1.11.2016: Karhunkaatajan asemakaavaa muutetaan

Asia: Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n lausunto Karhunkaatajan alueen asemakaavan muutokseen

Karhunkaatajan alue sijaitsee Myllärinlaakson (Myllypuron omakotialueen) eteläpuolella, Viilarintien varrella Roihupellon teollisuusalueen ja Länsi-Herttoniemen pohjoisosan välissä ja kuuluu Vartiokylän kaupunginosaan kuten Myllärinlaaksokin. Alueelle on suunnitteilla lähinnä asuntolisärakentamista. Alueen kaavoittaminen on parhaillaan käynnissä. Rakennettava alue sijaitsee Viilarintien eteläpuolella. 

Viilarintiehen yhtyy pohjoisesta Myllärintie, joka halkoo (Myllypuron) Myllärinlaakson perinteisen yli 60-vuotisen omakotialueen ja toimii sen pääväylänä.

Alueen suunnittelu ja rakentaminen liittyy tiiviisti Raidejokerin suunnitteluun. Pikaraitiotietä uumoillaan valmistuvaksi vuoden 2022 tienoilla. Raidejokeri kulkee nykyisen runkolinja 550 reittiä Viilarintien kohdilla. Asuntorakentamisen arvioidaan etenevän suunnilleen samaa tahtia.

Kaavasta yleensä

Kaavoitus painottuu Myllypuron omakotialueen reunaan. Herttoniemen puolella on laaja kaavoittamaton alue. Jos kaavaa painotettaisiin enemmän länteen ja etelään korkeiden kerrostalojen rakentaminen voitaisiin välttää ja palata edellisen yleiskaavan ideaan yhtenäisestä Myllypuron omakotialueesta. Myös Myllärintanhuan lisärakentaminen voitaisiin toteuttaa matalien pienten kerrostalojen rakentamisella, nykyisen käytännön mukaisesti. Kerrostalot korkealla kalliolla matalien Myllärintanhuan talojen edessä aiheuttavat sen, että vanhojen asukkaiden ympäristö muuttuu selvästi huonomaksi kun ikkunasta näkyy kerrostalon seinä 10 m päässä nykyisen avaran maiseman asemesta.
Viilarintien pohjoispuolen omakotialueelle ei pitäisi kaavoittaa kerrostaloja, 6 kerrosta Myllärintien kulmassa on kaikin puolin outo ratkaisu.

Tielinjaukset

Viilarintien leventäminen on osoittautunut välttämättömäksi jotta Raide-Jokerin väylälle saadaan tilaa. Tämä tulee vaatimaan n. 15 m levyistä lisälouhintaa, joka johtaa merkittävästi alempaan luonnonkallioon Karhunkaatajan alueella länsireunassa. Onko tynkäkallio enää merkittävä luonnonmuodostuma, vai voitaisiinko sen alue käyttää rakentamiseen?

Aikaisemmasta tielinjauksesta poiketen Viikintie - Viilarintie liikenneympyrä on poistettu ja johdettu kaikki liikenne Viilarintie - Myllärintie T - risteykseen. Tämä ratkaisu tulee johtamaan pahoihin liikenneruuhkiin koska samaan pisteeseen keskittyvät: Viikintielle ja Myllärintielle kääntyminen, Raidejokerin pysäkit, liityntäbussien pysäkit sekä jalankulku ja pyöräily. Jos Viikintie jatkaisi nykyisellä linjauksella, ruuhka jakautuisi kahteen liikennevirtaan, mikä helpottaisi painetta Myllärintien kohdalla.

Tässä yhteydessä pitäisi myös tarkastella voidaanko vanha Karhunkaatajantie avata Kauppamyllyntien liikenneympyrästä Siilitien liikenneympyrään mikä helpottaisi kulkemista Herttoniemeen, ja antaako maasto mahdollisuuden pihakadun rakentamiseen Karhunkaatajan alueelta Kauppamyllyntien liikenneympyrään, millä ratkaisulla asukkaiden päivittäinen asiointi Itäkeskuksen ja Lanternan suuntaan helpottuu merkittävästi. Kaavaselosteessa matkojen yhteydessä on maininta ”linnuntietä” mikä ei ole hyväksyttävää jos asukaat kiertävät tosiasiassa pitkiä matkoja päästäkseen kauppoihin ja kouluun jne.
Viilarintien molemmin puolin on kaavoitettu pyörä- ja jalankulkuväylät, jos pyörätietä ei rakenneta valmiiksi Viikistä Herttoniemeen, kannattaa Karhunkaatajan puoleinen pyörätie jättää varaukseksi.

Myllärintien ja Kolsitien läpiajo

Kaavaselosteessa on maininta että alueen asukkaat tukeutuvat Myllypuron palveluihin, muuta ei tarkemmin analysoida minkälaiset liikennevirrat siitä aiheutuvat. Jatkosuunnittelussa on tällaiset laskelmat tehtävä, jotta voidaan hahmottaa Myllärintiehen ja Kolsintiehen kohdistuva läpiajopaine. Tätä painetta lisäävät myös läpiajo Kehä 1 liittymiin.

Kaavaselosteessa mainittu Kehä 1:lle liittyminen Pihlajamäen kautta on teoreettista sillä käytännössä lähimmän liittymän käyttö on tosiasia.

Hulevedet

Hulevesille on ehdotettu kosteikkoalueen perustamista Harakkamyllyntien päädyssä olevien omakotitalojen läheisyyteen. Koska talot ovat matalaperusteisia ja kallioiden välissä on suunnittelun yhteydessä selvitettävä, ettei taloille aiheudu kosteusongelmia kun pohjavesi rankkasateiden jälkeen nousee kosteikkoalueen vaikutuksesta

Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen edeltävät lausunnot

1.6.2015: Karhunkaatajan alueen suunnittelu Ksv, A. Linden
12.5.2016: Lausunto Raide-Jokerin linjauksesta ja pysäkeistä Ksv, P. Sjöroos, L. Kangas
6.10.2016 Kirjelmä Läpiajoliikenteestä liittymästä: Latokartanonkaari -
Hallainvuorentien: Ksv, J. Jääskä.

Parhain terveisin, 
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys MOY ry

Eero Salminen
Yhdistyksen puheenjohtaja

Matti Raikunen
Yhdistyksen sihteeri

Myllypuro-seuran lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen

Myllypuro-seuran lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen
www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2016_kaava/3362_1_havainnekuva.pdf

Asukasillan 22.11.2016 pohjalta ja viitaten seuran aikaisempaan lausuntoon yleiskaavaehdotuksesta
www.myllypuro.fi/18-myllypuroseura/kannanotot/2644-myllypuro-seuran-muistutus-yleiskaavaehdotukseen

1. YLEISTÄ

Karhunkaataja-suunnitelma yhdistää historiallisesti samaan kehityskaareen kuuluvat Myllypuron ja Pohjois-Herttoniemen. Samalla se lisää rakennuskannan ja asuntotarjonnan monimuotoisuutta ja mahdollistaa yhä useammalle helsinkiläiselle elämisen raideliikenteen vaikutuspiirissä.

On hyvä rakentaa painotetusti metron ja Jokeri-ratikan varteen pysäkkien viereen eikä roiskimalla pitkin Hallainvuorta tai vanhoja lähiöitä tasapaksusti tiivistäen. Rakentaminen täytyy kuitenkin sovittaa huolellisesti nykyiseen asutukseen ja maastoon.

Esittelyssä 22.11.2016 ei paneuduttu korttelirakenteen sisälle aukioiden, katutilojen, pihojen ja puistojen ominaisuuksiin. Näitä on syytä tarkastella vielä erikseen asukasillassa. Erityisesti keskusaukiosta luopuminen on merkittävä poikkeaminen Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteista 2015.
www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_2015-10-27_Kslk_24_El/48985638-CA90-4CD6-B3CD-E87E3DAA7581/Liite.pdf

2. YKSITYISKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

1) Uudet korkeat talot on esitetty liian lähelle Myllärintanhuan ja Sarsantien matalia kerrostaloja ja pientaloja. Ne aiheuttavat varjostusta ja sulkevat lähinäkymät. Asukasillassa esitetty vertailu Viilarintien eteläreunan talojen harjakorkeuteen ei ole ratkaiseva. Sen sijaan pitää vertailla nykyisten talojen harjakorkeuteen. Suunnitelma näyttääkin siltä, että on "kumarrettu enemmän" toiseen suuntaan eli Karhunkaatajaan päin, jonka pientalojen reunaan on jätetty leveä "hajurako". Näin ei saa olla. Uudet rakennukset on sovitettava yhtä huolellisesti sekä pohjois- että eteläpuoliseen asutukseen, maaston muodot ja auringon suunnat huomioon ottaen.

2) Viilarintien pohjoisreunaan kiinni ehdotetut korkeat talot ovat hyvä idea ja ne saisivat muodostaa yhtenäisen muurin, kunhan niiden pohjoispuolelle jää nyt esitettyä leveämpi väli ennen vanhoja taloja. Myös Viilarintien länsipäähän esitetty korkea maamerkkitalo sopii paikkaansa hienosti ja korostaa Myllypuroon saapumista Viikin peltojen suunnasta. On hyvä muistaa, että alkuperäinen puro, mylly ja myllärin torppa, joista kaupunginosa on saanut nimensä, ovat olleet juuri täällä.

3) Viikintien ehdotettu siirto alueen keskelle on merkittävä poikkeaminen Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteista huonompaan suuntaan. Se herättää ihmettelyä: miksi näin? Selitykseksi ei kelpaa, että saadaan paremman muotoisia kortteleita, kuten esittelyssä mainittiin. Linjausmuutos rauhoittaisi kyllä nykyisen Sopulitien alueen reunaa, mutta heikentäisi merkittävästi koko uuden alueen keskiosaa liikennemelulla ja saasteella sekä tekisi alueen sisäisistä kävely-yhteyksistä ja katutiloista vähemmän miellyttäviä.
Läpiajoliikennettä Kehä I:n suuntaan ei tulla vielä pitkään aikaan ohjaamaan Hallainvuoreen kaavailtuun tunneliin, jos koskaan. Sen vuoksi linjausmuutos aiheuttaisi nyt rauhallisen Myllärintien muuttumisen läpiajokaduksi, sen vakavaa kuormittumista ja asumaviihtyvyyden vähenemistä sen varsilla.
Linjausmuutoksen myötä uudesta Viilarintien risteyksestä olisi luvassa ruuhkainen ja epämiellyttävä. Mikäli tämä linjaus toteutetaan, risteyksen tulee olla kiertoliittymä, jonka läpi raiteet kulkevat ja ympyrän reunoilla voisi olla hauska ympyrätalokortteli liiketiloineen. Parempi kuitenkin olisi, että Viikintie kulkee suunnitteluperiaatteen mukaisesti nykyisellä paikallaan, jolloin Jokeri-pysäkin ympärille voisi muodostua mittakaavaltaan ja olosuhteiltaan miellyttävä aukio.

4) Jokeri-pysäkin lähimpään piiriin tulee rakentaa kauppaa ja asumista yhdistäviä, mahdollisimman korkeita taloja samaan tapaan kuin Myllypuron ostarilla on tehty (ja kantakaupungissa kautta aikojen). Kun asemakaavaluonnoksessa tähän esitetty pysäköintitalo on ajateltu asukas- eikä liityntäpysäköintiin, sen oikea sijainti ei ole tässä paraatipaikalla.

5) Asemakaavamääräys puurakentamisesta on erittäin kannatettava ja tätä tulee jatkaa myös Kauppamyllyntien varren rakentamisessa.

6) Luonnoksessa esitetty päiväkoti voisi olla yhdistetty päiväkoti ja leikkipuisto.

7) Viljelypalstojen siirto Mustapuron laaksoon on oikein hyvä idea.

8) Nykyisen Viikintien kallioleikkauksen kevyen liikenteen silta tulee muuttaa leveäksi vihersillaksi, joka korostaa tämän ulkoilun pääväylän miellyttävyyttä ja parantaa Hallainvuoren kallioerämaan kautta aina Vanhankaupunginlahdelta Sipoonkorpeen ulottuvaa seudullista viheryhteyttä.

9) Vesitorninmäkeen ehdotettu kevyen liikenteen silta on erittäin hyvä idea. Sen kautta kulkevat ulkoilureitit tulee liittää olemassaolevaan ulkoiluverkostoon yhtenäisinä kevyen liikenteen väylinä, ei katuosuuksina.

10) Karhunkaatajan ja Viilarintien maisemaan oleellisesti kuuluvat kalliojyrkänteet tukee nähdä alueen identiteetin vahvuuksina ja tunnelmallisina elementteinä, eikä niitä tule räjäyttää pois. Luonnon kauneus -- ja kaupungin ilmeikkyys -- on myös maaston muodoissa, joita jo nyt varsin litteässä Helsingissä tulee pikemminkin vaalia eikä pyrkiä minimoimaan joka paikassa. Kalliot eivät kasva enää uudestaan, jos ne nyt poistetaan. Varmaankin Raide-Jokeri voidaan sovitella tähän ilman lyhytnäköistä louhimista. Myöskään kalliotuhoamisen perusteluksi esitettyä toista ylimääräistä pyörätietä ei tulla tarvitsemaan vielä pitkään aikaan.

Allekirjoitukset

Myllypurossa 12.12.2016

Anja Malm
Puheenjohtaja

Eeva Saarikivi
Sihteeri

Myllypuro-Seura ry (1567092-0)
Perustettu 1966
www.myllypuro.fi

 

Story Sharing Café tänään to 8.12.2016 klo 17.30–20.00

Puntland Society, Kivensilmänkuja 2

Tervetuloa
Story Sharing Café on rento ja kotoisa tapahtuma missä maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja kantasuomalaiset voivat kohdata.
Kahvipöydissä, pienessä porukassa kuunnellaan ja jaetaan tarinoita eri puolilta maailmaa Story Sharing -ryhmän opastamina. Sinä ja naapurisi eri puolilta maailmaa olette tervetulleita kuuntelemaan ja, jos tekee mieli, jakaamaan arkipäivän tarinoitanne, ja tutustumaan hauskalla tavalla, rennossa tunnelmassa. Ohjelmassa myös vierailevia tarinankertojia, elävää musiikkia ja avoin tarina-mikrofoni.
Puhumme ainakin suomea, englantia, arabiaa, ruotsia.

Varaa paikkasi: 041 5287576
Järjestäjä: Story Sharing Universum -projekti yhteistyössä Alba ry, Suomen Punainen Risti, Helsingin Kaupunki, Universum ry
Tämä Story Sharing Café on osa Helsingin kaupungin Kohtaamiskahviloita.

www.universum.fi/universum/story-sharing-universum/
www.facebook.com/storysharinguniversum/

Welcome
Story Sharing Café is an easy and fun event where immigrants, asylum seekers and Finns can meet and share stories together. Come and listen to stories at the coffee tables ! You may as well freely share your everyday stories and memories in small groups guided by our Story Sharing group. Nobody has to perform. We also have some special storytelling guests, skilled musicians and open story-sharing mic. We will create a heart-warming and enjoyable event!
We speak at least English, Finnish, Arabic, Swedish.

Reservations: 041 5287576
Organized by: Story Sharing Universum -project in cooperation with Alba ry, Finnish Red Cross, Helsinki City Council and Universum ry
This Story Sharing Café is part of the Helsinki City Meetingpoint Cafees

Kysely Metropolia-amk:n kampustyömaasta

Metropolia-ammattikorkeakoulun uuden kampuksen työmaa Myllypuron Liikuntamyllyn kupeessa on vaikuttanut myllypurolaisten elämään noin vuoden ajan. Helsingin kaupunki rakennuttaa kampuksen ammattikorkeakoulun käyttöön.

Kysymme nyt naapuruston mielipidettä ja palautetta rakennushankkeesta ja sen vaikutuksista alueella.

Kysely on avoinna joulukuun ajan:
www.digiumenterprise.com/answer/?sid=1462917&chk=R2UN48P7 

Kiitos avustasi!

Lisätietoa Myllypuron kampuksesta
www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/myllypuro/

Blogi: Hoitotyön koulutuksen museo muuttaa Myllypuroon
blogit.metropolia.fi/neljalle-kampukselle/2016/11/22/museo-mukaan-myllypuroon/

Lisätietoa kyselystä:
Sari Korolainen
tiedottaja
kiinteistöviraston Tilakeskus, Helsingin kaupunki
puh. 09 310 78031, 040 8220 734
sari.korolainen@hel.fi
www.tilakeskus.fi