Kannanotot

Myllypuro-seuran muistutus yleiskaavaehdotukseen

K1.tarkempi v2 jako LR

Muistutus liittyy Helsingin yleiskaavaehdotukseen 10.11.2015.

Myllypuro-seura haluaa edistää asuin- ja työpaikkarakentamista sekä hyvää elinympäristöä Itä-Helsingissä. Sen vuoksi seura pyytää kaupunkia:

1) säästämään Hallainvuoren kalliot rakentamiselta
2) selvittämään, soveltuisiko kaupunkibulevardi Kehä I:n loppupäähän (karttaliite)
3) toteuttamaan Raide-Jokerin mahdollisimman nopeasti
4) rakentamaan jo 2002 päätetyn Roihupellon metroaseman

– – –

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta

Muistutus yleiskaavaehdotukseen
Ksv/HEL 2015-012598

Myllypuro-seura kiittää yleiskaavaehdotuksen tavoitteita ja valmistelua, sekä muistuttaa seuraavista seikoista:

1) Hallainvuoren kallioerämaan kapeimpaan kohtaan Viilarintien yläpuolelle ei tule rakentaa. Sen sijaan Jokeri-pysäkin lähelle ns. Karhunkaatajan alueelle Myllypuron länsireunalle sopii hyvin ehdotetun kaltainen, pienimittakaavainen ja kaupunkimainen rakentaminen. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa vanhan Myllypuron palveluiden heikkenemiseen, esim. päiväkotipaikkojen vähentämiseen Myllärinlaaksosta.

2) Tulee viipymättä selvittää Kehä I:n loppupään kaupunkibulevardin edellytykset ja vaikutukset osuudella Kurkimäestä Puotinharjuun, vastaavalla tarkkuudella kuin muutkin sisääntuloväylät on selvitetty. Tämä vaihtoehto ei ole ollut tarpeellisessa määrin esillä yleiskaavan selvityksissä ja raporteissa. Ennakoituun väestönkasvuun valmistautuminen kuitenkin edellyttää kaikkien vaihtoehtojen harkitsemista. Selvitys havainnekuvineen tulee julkistaa hyvissä ajoin ennen yleiskaavaehdotuksen käsittelyä.

Täällä loppupäässään Kehä I on aivan eri luonteinen kuin vilkkaimmalla osuudellaan Pakilassa. Se päättyy Turunlinnantien risteykseen Itä-Helsingin keskeisimmälle paikalle ”Stockmannin oven eteen”. Ympärillä on valmiina kunnallistekniikka sekä palvelut mm. kolme metroasemaa, pääterveysasema ja kauppakeskukset sekä Metropolia-amk:n tuleva pääkampus. (Karttaliite JPG, jossa karkea arvio tutkittavasta alueesta noin 32 hehtaaria. Rajaus voisi olla jokin muukin, tämä on yksi selvitettäväksi jäävä asia.)

Yleiskaavaehdotuksessa Itäkeskuksen kehittämisen suuntana ovat kaupunkimaisuus sekä kaikenikäisten helpompi liikkuminen myös kävellen ja pyörällä. Näitäkin tavoitteita osaltaan tukee Kehä I:n loppupään muuttaminen maantiestä kaupunkibulevardiksi.

3) Raide-Jokeri on osoitettava yleiskaavan toteutussuunnitelman ensimmäiseksi hankkeeksi. Se mahdollistaa laajamittaisen asuin- ja työpaikkarakentamisen jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, edistäen koko esikaupunkivyöhykkeen kehitystä. Lisäksi se parantaa poikittaisliikenteen sujuvuutta ja kapasiteettia sekä lisää risteysasemien elinvoimaisuutta.

4) Roihupellon metroasema on mainittu jo yleiskaava 2002:ssa. Sen toteutusta tulee kiirehtiä toteutussuunnitelmassa.

Helsingissä 29.1.2016
Myllypuro-Seura ry

Anja Malm
Puheenjohtaja

LIITE: 

Myllypuro-Seuran lausunto pesäpallokentän sijoittamisesta

Yleissuunnitelma 2010 SITO merk LR

HELSINGIN LIIKUNTALAUTAKUNTA

Äskettäin saamamme tiedon mukaan Helsingin kaupunki on jo pitkään suunnitellut täysimittaisen pesäpallokentän sijoittamista Myllypuron liikuntapuistoon yhteistyössä pesäpalloseura Roihun kanssa.

Myllypuro-Seura toteaa asian johdosta seuraavaa:

Itä-Helsingissä ei ole lainkaan miesten sarjapeleihin soveltuvaa pesäpallokenttää eikä koko Helsingissä nykyaikaisilla huolto- ja katsomoratkaisuilla varustettua pesäpallokenttää. Sellainen tarvitaan tänne, jotta hyvää kasvatustyötä tekevän Roihun kasvupotentiaali voi toteutua ja pääkaupunki ottaa takaisin paikkansa Suomen kansallispelin mestaruussarjoissa.

Pesäpallokenttä sopii hyvin täydentämään Myllypuron liikuntapuiston lajivalikoimaa ja kenttä oheisrakennuksineen myös mahtuu hyvin sille suunniteltuun paikkaan.

Sijoittamista Myllypuroon puoltaa sekin, että lähellä sijaitsevassa Pallomyllyssä voidaan järjestää lajin talviharjoituksia. Myllypuron liikuntapuistoon pääsee helposti kaikista ilmansuunnista niin julkisilla kulkuneuvoilla kuin omilla autoillakin sekä tilausbusseilla sarjapelejä ajatellen. Vieressä ovat liikuntapuiston ja Itäkeskuksen monet palvelut mm. uimahalli. Sijainti lähellä neljää koulua tuo mukanaan synergiaetua lajin esittelemisessä uusille junioreille.

Jatkosuunnittelussa on otettava huolelliseen tarkasteluun kentän tarvitseman ajoyhteyden ja pysäköinnin järjestäminen maisemallisesti viimeistellyllä tavalla.

Helsingissä 14.1.2015

Myllypuro-Seura ry

Anja Malm, puheenjohtaja
Terhi Mäki, varapuheenjohtaja

Jakelu: Liikuntalautakunnan jäsenet, liikuntavirasto

Tiedoksi: Herttoniemi-Seura, Roihu, media

Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen lausunnot yleiskaavasta

Myllärinlaakson omakotiyhdistys on antanut kaksi lausuntoa Helsingin yleiskaavan valmistelijoille. Toinen niistä koskee Karhunkaatajan alueen suunnittelua ja toinen yleiskaavan esitystapaa.

 

Helsingin kaupunki

Anri Linden 

Kaupunginsuunnitteluvirasto

helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Asia: Karhunkaatajan alueen suunnittelu

Myllypuron omakotiyhdistyksen lausunto 

 

Karhunkaatajan alue sijaitsee Myllärinlaakson (Myllypuron omakotialueen) eteläpuolella, Viilarintien varrella Roihupellon teollisuusalueen ja Länsi-Herttoniemen pohjoisosan välissä ja kuuluu Vartiokylän kaupunginosaan kuten Myllärinlaaksokin. Alueelle on suunnitteilla lähinnä asuntolisärakentamista. Viikin ympäristötalossa 19.5.2015 järjestetyssä suunnittelu- ja keskustelutilaisuudessa esiteltiin kolme vaihtoehtoa alueen suunnittelun pohjaksi. Vaihtoehdoissa asukasmäärä vaihtelee 1000 – 5800 välillä. Alueen kaavoittaminen on parhaillaan käynnissä. Rakennettava alue sijaitsee Myllärintien eteläpuolella. Myllärintie halkoo Myllärinlaakson perinteisen yli 60-vuotisen omakotialueen ja toimii sen pääväylänä. 

 

Alueen suunnittelu ja rakentaminen liittyy tiiviisti Raidejokerin suunnitteluun. Pikaraitiotietä uumoillaan valmistuvaksi vuoden 2022 tienoilla. Raidejokeri kulkee nykyisen runkolinja 550 reittiä Viilarintien kohdilla. Asuntorakentamisen arvioidaan etenevän suunnilleen samaa tahtia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää lausuntoja alueen suunnittelusta kesäkuun 5. päivään mennessä. Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan 26.5.2015 laatia seuraavan lausunnon. 

 

Karhunkaatajan ja samalla Raidejokerin suunnittelussa pyydämme ottamaan huomioon seuraavat asiat: 

  • Tämän hetkisissä suunnitelmissa rakennettava alue rajautuu kaikissa vaihtoehdoissa ainakin jonkin verran Viilarintien pohjoispuolella (Myllärinlaakson puolelle). Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry ei kannata Viilarintien pohjoispuolelle sijoittuvaa asuntorakentamista koska se rikkoo alueen yhtenäistä pientaloluonnetta ja lisää liikennettä alueelle. 
  • Raidejokerin pysäkin mahdollisesti sijoittuessa Myllärintien ja Viilarintien risteykseen (kuten nyt 550 bussin pysäkki) on lisäksi rakennettava riittävästi liityntäparkkipaikkoja sekä autoille että polkupyörille tai muille kevyen liikenteen välineille. 
  • Myllärintie on kapea jo nykyiselle käytölle ja sen liikennemäärää ei ole mahdollista enää lisätä vaarantamatta turvallista ja sujuvaa liikennettä. Karhunkaatajan alueen asukkaiden yhteys Kehä I:lle tulee turvata jotakin muuta kautta. Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry esittää, että eräissä kulkuväyläsuunnitelmissa mainittu ajotunneli Kehä I:ltä Karhunkaatajan alueelle rakennetaan varmistamaan sujuva liikennöinti alueelta Kehä I:n suuntaan.
  • Kevyenliikenteen väylät tulee suunnitella siten, että Karhunkaatajan alueelta on esteetön yhteys kaikkiin ilmansuuntiin.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja järjestäminen Karhunkaatajan alueen asukkaille on arvioitava ja suunniteltava samaan aikaan muun suunnittelun kanssa. Myös päivähoidon tilat ja ala-asteen koulujen tilat on alueelle rakennettava koska nykyiset  Myllypuron vastaavat tilat ovat täydessä käytössä.
  • Yleiskaavaehdotuksessa mainittu Viikintien ajotunneli Itäväylälle on myös rakennettava, ettei Itäväylän ja Viikintien liittymä ruuhkauta Viikintietä ja sen vuoksi estä ajoa Viilarintien liikenneympyrään ja siitä lähtevää tunnelia Kehä I:lle.

Parhain terveisin, 

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys MOY ry

 

Eero Salminen Eeva Juntunen

Yhdistyksen puheenjohtaja Yhdistyksen sihteeri

 

– – –

 

Kaupunginsuunnitteluvirasto

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen kannanotto yleiskaavaluonnokseen

 

Myllärinlaakson omakotiyhdistys on tutustunut yleiskaavaluonnokseen ja haluaa erityisesti nostaa esille sen kaavoitukselliseen epämääräisyyden, joka johtuu pikselikarttaesityksestä. Lausunnon antajan on yleiskaavan sisäisillä raja- alueilla mahdoton selvittää missä esim. rakennetun alueen raja kulkee koska pikseliruudun koko on 100 x100 metriä. Kaupunkialueella rakennettu 100 m x 100 m on jotain aivan muuta kuin ulkoilu, tai viheralue 1 00 m x 100 m. Myllärinlaakson omakotialueen länsi ja luoteisreunassa on Hallainvuoren pari- ja rivitaloalue joiden takana alkaa kallioinen viheralue joka ulottuu Helsingin yliopiston Viikin alueen peltoihin. Pikselikarttaesityksen vuoksi täytyy olettaa, että kaavoittaja on ottamassa puolet siitä alueesta, jota nyt käytetään ulkoiluun ja liikuntaan, täydennysrakentamisalueeksi.

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry ei voi hyväksyä täydennysrakentamista Hallainvuoren pari ja rivitaloalueen länsi ja luoteispuolen kallioiselle viheralueelle. Alue ja siihen liittyvä Viikin peltojen alue ovat nykyisin monipuolisesti ulkoilu ja liikuntakäytössä ja muodostava yhdessä lisäksi merkittävän maisemallisen kokonaisuuden.

 

Helsingissä 27.2.2015

 

Eero Salminen

puheenjohtaja

 

p. 040 595 3064

sp. eero.salminen3@gmail.com

Rihlakuja 5 A 00920 Helsinki 

 

Myllypuro-Seuran lausunto Helsingin yleiskaavan 2016 luonnoksesta

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Myllypuro-Seura ry:n lausunto yleiskaavaluonnoksesta

Myllypuro-Seura on pian 50 vuotta täyttävä kaupunginosayhdistys, joka on vuosikymmenten kuluessa saavuttanut luottamuksen Myllypuron asukkaiden ja yhdistysten edustajana. Seura lausuu yleiskaavaluonnoksesta seuraavaa:

Kaavaluonnoksen yleiset tavoitteet kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja liikkumisen sujuvoittamiseksi ovat kannatettavia, samoin pyrkimys asumisen, palveluiden ja työpaikkojen yhdistämiseen useilla keskusalueilla. Myllypuroon metroaseman ympäristöön Kehä I:n itäpuolelle on suunniteltu lisää toimisto- ja/tai liiketilaa. Uudet työpaikat vahvistavat Myllypuron liikekeskusta, ja samalla rakennukset toimisivat meluesteinä niiden taakse rakennettaville asunnoille (ns. energialaitoksen tontti).

Valtaosa Myllypurosta sijaitsee Kehä I:n länsipuolella. Itäpuolella oleva asuinalue tulisi myös saada liittymään sekä liikkumisen, palvelujen että kaupunkirakenteen puolesta osaksi Myllypuroa. Helsingin kaupungin kannattaisi ottaa Kivikon liittymän ja Itäkeskuskusen välinen osuus Kehä I:stä kaduksi ja muuttaa se ns. kaupunkibulevardiksi. Kaupunkibulevardin varteen mahtuu paljon kaupunkirakentamista, mikä vähentää painetta täydennysrakentamiseen muualla.

Liikenteellisesti Kehä I:n kaduksi ottaminen ei olisi ongelma. Kivikon rakenteilla oleva eritasoliittymä vähentää liikennettä Itäkeskukseen päin, eivätkä liikennemäärät tällä Kehän osuudella poikkea esimerkiksi Mäkelänkadun liikennemääristä. Kehä I:n muuttaminen kaduksi tukisi Myllypuroa kaupunkikuvallisesti ja tekisi nykyisestä moottoritiemäisestä ympäristöstä viihtyisämmän. Kaupunkibulevardi tekisi kävelystä ja pyöräilystä sujuvampaa, ja viihtyisyys hyödyttäisi sekä alueen asukkaita että tulevan Metropolian kampuksen tuhansia käyttäjiä. Näin Itäväylän ohella myös Kehä I:stä kehitettäisiin samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin kaupungin väyliä.

Myllypuroon parhaillaan suunniteltu täydennysrakentaminen ”kerrostalo-Myllypuroon” tuo alueelle runsaasti uusia asukkaita. Hallainvuoren länsiosaan suunniteltu asuinrakentaminen on tässä näkökulmassa epäonnistunut hanke. Hallainvuoren jääkaudelta periytyvä ulkonäkö on itseisarvo sinänsä ja muodostaa luonnollisen rajan asutetun alueen ja Viikin ”peltojen” ulkoilun, liikunnan ja vapaa-ajan viettoon käytetyn alueen kanssa.

Viilarintien ja Viikintien kulmaan, Myllärintanhuan puistoon suunniteltu asuinrakentaminen (a’ la Kartanonkoski) on hyvä ratkaisu, jos samalla huolehditaan yhteydestä Viilarintielle. Silloin uusilla asukkailla on elävä yhteys vanhaan Myllypuroon ja myös mahdollisuus käyttää Myllypuron liikekeskustaa. Sissosentien ja Viilarintien välisen alueen rakentamisen asuinkäyttöön näemme järkevänä. Se liittyy luontevasti kehittyvään Myllypuron länsilaitaan ja sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varressa, kun nykyinen runkolinja 550 ja tuleva Raidejokeri kulkevat sen vieritse.

Asuntojen lisääminen ei ratkaise Myllypuron tai Itä-Helsingin ongelmia, myös työpaikkoja on oltava. Jo olemassa olevia työpaikkavaltaisia alueita on kehitettävä voimallisesti. Roihupeltoa ympäröi useampikin lähiö, ja siksi se sopii erittäin hyvin työpaikka-alueeksi. Alueelle on hyvät yhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Myös kevyen liikenteen väylät Roihupeltoon ovat erinomaiset kaikilta ilmansuunnilta. Suunnitelmissa oleva metroasema tulee toteuttaa pikaisesti.

Myllypuro vanhana lähiönä (suunniteltu Tapiolan hengessä) näyttäytyy nykyään hyvin vihreältä. Myllypurontien koivukuja tien kummallakin puolella antaa lähes ”aatelisen” kuvan alueesta. Pikaraitiotien pääteasema Myllypuron keskuksessa ei saa rikkoa kyseistä koivukujaa. Koivut ovat tärkeitä asukkaille, samoin luonnonläheisen kaupunginosamme mäntyvaltaiset puistot.

Helsingissä 27.2.2015

Myllypuro-Seura ry

Anja Malm, puheenjohtaja