Uncategorised

Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Myllypuro-Seuralle vuosi 2023 on seuran 57. toimintavuosi. Seura tarjoaa jäsenilleen, yhteisöjäsenilleen ja muille myllypurolaisille kanavan kaupunginosan asioista puhumiseen, ongelmakohtien pohtimiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Seura ottaa kantaa tarvittaessa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja liikennesuunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista. Seura tekee myös omia aloitteita liittyen kaavoituksiin, viheralueisiin ja liikenteeseen.

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa, jossa on myös julkistettu Vuoden Myllypurolainen. Seura on ollut mukana järjestämässä pääsiäis- ja joulumyyjäisiä.

YLEISTÄ

Seura jatkaa Asukastila Orpaantuvan ylläpitämistä, mikäli Helsingin kaupunki myöntää jatkossakin asukasosallisuudenavustuksen. Seura toimii Asukastilassa myllypurolaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa Asukastalon toiminnan ylläpitämiseksi.

Seura järjestää tarvittaessa avoimia asukastilaisuuksia myllypurolaisia kiinnostavista ajankohtaisista aiheista, toisten myllypurolaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa Asukastila Orpaantuvassa. Muita tapahtumia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran hallituksen kokoukset pidetään Orpaantuvassa, samoin vuosikokous.

Seura on perinteisesti sopinut Lions Club Myllypuron kanssa, että Lionsit vastaavat Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä Myllypurossa 6. joulukuuta.

Seura jatkaa yhteistyötä Metropolian Myllypuron kampuksen edustajien kanssa.

Seura jatkaa myös yhteistyötä Myllypuron Taloyhtiöklubin kanssa.

Seuran kotisivut ovat uudistuneet.

ASUKASTILA ORPAANTUPA

Asukastilan markkinointia ja tapahtumien pitopaikkana asukastilaa kehitetään monipuolisesti (esim. perhejuhlia ja taloyhtiökokouksia). Orpaantuvalle halutaan perustaa käyttäjäneuvosto. Tilalle on tulossa myös omat facebook-sivut.

Asukastilan käytön kehittämisessä on mukana asukastilaan palkattu koordinaattori, jonka tehtäviin tulee kuulumaan mm.

 • asukastilan koordinointi ja tilanhallinnan sekä käyttäjäneuvoston sihteerin tehtävät
 • paikallisen yhteistyöverkoston ylläpito ja kehittäminen erilaisten yhteisöllisten tapahtumien, kurssien ja toiminnan järjestämiseksi asukastilassa näiden yhteistyökumppaneiden toimesta
 • Vakituisten tapahtumien järjestäminen asukkaita ja yhteisöjä osallistavasti: teemalliset

asukasillat, kausimyyjäiset, muut pientapahtumat sekä vuotuinen Myllypuro-päivä

 • asukastoiminnan ideointi ja toimintamuotojen kehittäminen, esimerkkeinä laatikkoviljely, päiväkoti- ja kouluyhteistyö, taidetapahtumat, ulkoilutapahtumat
 • tilan, tapahtumien ja toiminnan mainostaminen, muu viestintä alueella ja toiminnan dokumentointi

YHTEYDENPITO

Seura tiedottaa toiminnastaan ja ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.myllypuro.fi sekä www.myllypuro-seura.fi ja sosiaalisessa mediassa,

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067744763446 ja

Instagram: https://www.instagram.com/myllypuroseura/

Seuran sähköpostiosoiteet ovat: myllypuroseura@gmail.com ja orpaantupa@gmail.com sekä postilaatikko-osoite on Myllypurontie 22. Orpaantuvan puhelinnro on +358 50 3823828.

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostilla. Vuosikokoukseen saavat jäsenet kutsun kirjeitse ja/tai sähköpostitse.

TALOUS

Jäsenhankintaa kehitetään koronavuosien hiljaiselon vuoksi menetettyjen jäsenten tilalle.

Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja myytävillä tuotteilla.

Kotiseutupaidat (20 €) ja kangaskasseilla (10 €), jotka ovat jäsenistölle edullisemmat.

Tutkitaan mahdollisuutta aloittaa uuden historiikin kirjoittamisen valmistelua.

Seura saa lisätuloja Orpaantuvan lisähankintoja varten vuokraamalla tilaa yrityksille ja esim. taloyhtiöille. Tämänhetkinen varustelu mahdollistaa kahden kokouksen samanaikaisen pitämisen.

Hallitus

Helmikuu 2023

Myllypuro-seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Myllypuro-Seura ry.
Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on Myllypuro.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on
-kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten
erityispiirteiden pohjalta,
-elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden
lisääminen,
-kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen
ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon
kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
-tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
-toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
-seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee
siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
-harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja
kustannustoimintaa,
-edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä
luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
-harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
-ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
-järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita
kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja
opintoretkiä,
-järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa
koskevista asioista,
-toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton,
Helsingin kaupungin ja kotiseututyön aluejärjestön (HELKA) kanssa.
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan
avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa
toteuttamiseksi pienimuotoista muistoesineitten myyntitoimintaa sekä
kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia
ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. varsinaiset jäsenet
 2. yhteisöjäsenet
 3. kannattajajäsenet ja
 4. kunniajäsenet.
  Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt,
  yhteisö- ja kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt.
  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
  Varsinaiset-, yhteisö-, ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus,
  kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.
  Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen
  ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä
  tavalla tukeneita henkilöitä.
  Varsinaiset-, yhteisö- ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain
  vuosikokouksen erikseen jäsenryhmille määräämän jäsenmaksun.
  Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan
  alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen
suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja kaksi – kahdeksan muuta varsinaista jäsentä
sekä nolla – kahdeksan varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään
arvalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Hallitus voi määrätä muun henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen
nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi- toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella- ja
yhteisöjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle
9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.
Mikäli yhdistyksellä on museo tai arkisto, huolehditaan arkiston,
museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkun
oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen
viimeinen kokous päättää.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat toimintakaudelta 2011 – 2012. 

2011

Valokuvia

paviljonki_2_.jpg
paviljonki_2_.jpg

Paviljonki sijoittuu kuvan keskellä näkyvän sinisen kontin vasemmalle puolelle.

Valokuvia

paviljonki_2_.jpg
paviljonki_2_.jpg

Paviljonki sijoittuu kuvan keskellä näkyvän sinisen kontin vasemmalle puolelle.

Asukastalon käyttäjäneuvosto

käyttäjäneuvosto sivu 1

 

Myllypuron asukastilan hallinnointia, käyttöä ja toimintaa ohjaa käyttäjäneuvosto. Neuvostoon kuuluu kaksi jäsentä Myllypuro-Seurasta, sosiaali- ja terveysviraston talon toimintaa koordinoiva sosiaaliohjaaja,  yksi jäsen Myllypuron Martoista, Myllypuron Leijonista, Myllypuron Eläkeläisistä,  Myllypuron Sosialidemokraateista ja Myllypuron mediakirjastosta.

Käyttäjäneuvoston puheenjohtana toimii Myllypuro-Seuran puheenjohtaja ja sihteerinä sosiaali- ja terveysviraston Myllärissä toimiva sosiaaliohjaaja. Käyttäjäneuvoston toimikausi on kalenterivuosi. Käyttäjäneuvosto kokoontuu vähintää kaksi kertaa vuodessa.

Alla viimeisin koonti käyttäjäneuvoston tehtävistä ja asukastalon tilojen tilanvarauksen periaatteista.

   

 

käyttäjäneuvosto sivu 2

Huomionosoitukset

Myllypuroväri1 LR

Myllypuro-seura on vuosien varrella hakenut Helsingin Kaupunginosayhdistykset Helka ry:ltä seuraavat huomionosoitukset ansioituneille jäsenilleen:

Kultainen Pro Helsinki
-ansiomerkki

Nro 68
Nro 69
Nro 70
Nro 115
Nro 182
Nro 198
Nro 207
Nro 208
Nro 220

Erkki Nisonen
Matti Saariluoma
Ilmari Sario
Heli Savin
Marita Manninen
Terhi Mäki
Markku Hämäläinen
Sinikka Backman
Pauli Saloranta
1976
1976
1976
1986
16.10.2007
12.12.2011
24.9.2016
24.9.2016
16.9.2023
Hopeinen Pro Helsinki
-ansiomerkki
  Hannu Hassinen
Eeva Saarikivi
Veijo Vatka
12.12.2011
12.12.2011
24.9.2016
Helkan tunnustusmerkki   Markku Hyttinen
Riitta Koistinen-
Mandalios
Anne Valkonen
21.2.1996
21.2.1996

21.2.1996

Helkan kunniakirja   Maarettta Pukkio
Kirsti Jussila
12.12.2011
12.12.2011

Lisätietoja: Helkan huomionosoitukset

Myllypuro-päivät

Myllypuro-päivä 2014

50 -vuotias Myllypuro – stadin paras lähiö

Myllypuron kerrostaloalueen ensimmäiset talot valmistuivat 1964 eli 50 vuotta sitten. Ensimmäinen talo oli Karistimentie 5 hartiapankkitalo toukokuussa. Saman vuoden aikana valmistui myös ns. pikkuostari ja sen viereiset kerrostalot sekä Karistimentien talot. Kaikkiaan vuoden aikana valmistui 12 taloa. Siksi tämän vuotisen tapahtuman teemana on ”50 -vuotias Myllypuro – stadin paras lähiö”.

Myllypuro-päivä järjestetään la 20.9.2014 klo 11.00 – 14.00 Myllypuron ostarilla ja asukastalo Myllärissä yllä olevalla teemalla.

 (17.9.2014 päivitetty mainos)

50-vuotias Myllypuro – stadin paras lähiö!

Myllypuro-päivä lauantaina 20.9.2014 klo 11.00 – 14.00
asukastalo Myllärissä ja ostarin torialueella

Klo 11.00 –
Myllypuro-päivän avaus
Klo 11.15 – 11.45
Stadin Kundi 2014 Jussi Raittinen soittaa ja laulaa
Klo 11.45 – 12.00
Yhteisöllinen liikuntahetki, Metropolian opiskelijat
Klo 12.00 –
Puhe toimitusjohtaja – rehtori Riitta Konkola Metropolia Ammattikorkeakoulu
Klo 12.15 –
Vuoden 2014 Myllypurolainen
Klo 12.30 – 13.00
Stadin Kundi 2014 Jussi Raittinen soittaa ja laulaa

Myllypurolaiset järjestöt myyvät syksyn satoa tai esittelevät toimintaansa. Saatavilla on mm. mehuja, säilykkeitä, omenoita, neuleita ja paljon muuta tavaraa. Saatavilla on myös grillimakkaraa. Marttojen vohveleita. Martta-kahvio ja onnenpyörä. Arpajaisia on useassa pöydässä. Myllypuron Lions kerää vanhoja silmälaseja.

Asukastalossa on kierrätyskeskuksen infopiste jätteen vähentämisestä ja lajittelusta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu esittelee

– mm. ambulanssia

– jakaa esitteitä ja ilmapalloja

– heillä on myös silmänpaineen-, kolesterolin- ja hemoglobiinin- sekä verenpaineen mittausta kokoushuoneessa

– Metropolian kirjasto esittäytyy asukastalon aulassa mediakirjastoa vastapäätä

– Kaksi maanmittauksen opiskelijaa esittelee maanmittausta mukanaan sateliittiipaikannus- ja kokonaismittausjärjestelmät

Lisäksi on lämpökamerakuvauksen esittelyä

– Videoita oppimisympäristöistä

– Tulevan Metropolian kampuksen kohdalle liikuntamyllyn eteläpäähän nostetaan korkealle 100 ilmapalloa.


Mediakirjaston
kirjastofillari kurvailee ostarilla tapahtuman aikaan ja lainaa kirjoja.

Ulkona on kirpputorialue ja Helsingin Polkupyöräilijöiden informaatiopiste. Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät ovat mukana omilla teltoillaan ja omilla aatteillaan.


Myllypuron palvelukeskuksessa
(Myllymatkantie 4) on kirpputori ja vohvelikahvila klo 11-15 ja yhteislaulua klo 13.30 alkaen.

Perhekeskus Rinkelissä (Myllypurontie 22) on lastenvaatekirpputori ja kahvio klo 10-13.

Sanervakodissa (Karistimentie 4) on makkaran grillausta ja musiikkia klo 14.00-15.15.

Poiketkaa matkallanne tutustumaan näihinkin oheistapahtumiin Myllypurossa!


Joten ei muuta kuin tervetuloa piipahtamaan perinteiseen syksyiseen myllypurolaiseen tapahtumaan koko perheen voimin!

 

 

*********************************************************

Myllypuro-päivä 2012

Myllypuro – stadin paras lähiö!

Myllypuro-päivä 2012 järjestetään la 22.9.2012 klo 10 – 13 Myllypuron uudella ostarilla yllä mainitulla teemalla. Päivän ohjelma on valmistunut ja voit tutustua siihen tästä linkistä mainos_myllypuro-paiva_22092012.pdf.

Huomatkaa, että tapahtuma käynnistyy täydellä teholla heti klo 10.00 apaulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen avauspuheenvuorolla ja Stadin juhlaorkesteri ensimmäisellä musiikkiesityksellä asukastalo Myllärissä. Kannattaa tulla kuulemaan Maria Hännisen laulua ja viulun soittoa. Toki ohjelmaa on tarjolla myös lapsille.

Klo 14.00 esiintyy asukastalo Myllärissä myllypurolainen näytelmäryhmä Unisirkus.

Myllypuron Lions kerää vanhoja, käytettyjä silmälaseja. Siivotkaa laatikkonne ja tuokaa lasit uusiokäyttöön.

Tapahtuma-alueeseen voit tutustua tästä linkistä myllypuro-paiva-kartta-2.pdf

Myllypurolaiset järjestöt esittelevät toimintaansa ja myyvät tuotteitaan toimintansa pyörittämiseksi. Ei ammattikauppiaille eikä yksityishenkiöille.

Nimetään vuoden 2012 Myllypurolainen.

Kunnallisvaalivuodesta johtuen myös päivillä poliittiset puolueet, jotka ovat ilmoittautuneet järjestäjille esittelevät teesejänsä tapahtuma-alueella.

Lisätietoja Markku Hämäläinen 0400 503 740 tai myllypuroseura@gmail.com.

*************************************************************’***

Myllypuro-päivä 2011

Perinteistä Myllypuro-päivää 2011 ei järjestetä, vaan se korvataan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden tapahtumalla lauantaina 24.9.2011 klo 12 – 15 Vanhustenkeskuksessa pidettävällä tapahtumalla.

*********************************************************

Myllypuro-päivä lauantaina 25.9.2010 klo 10.00 – 13.00 Myllypuron kirkolla.

Avaa päivän ohjelma Myllypuropaivan-ohjelma.pdf ja Myllypuro-paivan_tapahtumat.pdf kartalla.Tervetuloa runsain joukoin!

Silmälasien keräys Myllypuron kirkolla 25.9.2010  klo 10 – 13.

Maailman terveysjärjestön (WHO, World Health Organization) arvion mukaan noin 153 miljoonalla ihmisellä on korjaamattomia taittovirheitä (likinäköisyyttä, kaukonäköisyyttä ja hajataitteisuutta). Useimmat näistä näköongelmista on nopea diagnosoida ja helppo korjata linsseillä. Siitä huolimatta miljoonat kehitysmaiden ihmiset köyhtyvät entisestään yksinkertaisesti, koska heillä ei ole silmälaseja. He eivät voi opiskella, tai työskennellä kykyjensä mukaan, koska he eivät näe selvästi.  Lapsille selkeä näkö tarkoittaa parempaa koulutusta, terveempää kehitystä ja parempaa elämänlaatua. Aikuisille se tarkoittaa parempia työllistymistilaisuuksia ja taloudellista vahvuutta.  Vanhuksille se tarkoittaa itsenäisempää elämää.

Miten voit auttaa?

Jos sinulla on käytöstä poistettuja silmälaseja, joita ei enää käytetä, nämä samaiset lasit voivat muuttaa toisen ihmisen elämän. Klubi ottaa syksyllä vastaan reseptivahvuuksisia silmälaseja, lukulaseja ja aurinkolaseja, sekä lasien muovi- ja metallikehyksiä.  Erityisesti lasten silmälaseja tarvitaan.

Yhteistyössä suomalaisten leijonien kanssa kerätyt lasit puhdistetaan ja lajitellaan vahvuuksien mukaisesti.  Sen jälkeen lasit pakataan ja toimitetaan uusiokäyttöön Sri Lankaan, missä srilankalainen Lions Club paikallisten lääkärien kanssa jakaa lasit tarvitsijoille.

Näin palvelemme aluettamme ja samalla osallistumme leijonien kansainväliseen yhteistyöhön

Tuo lasit Myllypuropäivänä 25.9.2010 Lions Clubin keräyslaatikkoon Myllypuron kirkolle.