Kaunginosayhdistyksen säännöt

369

 

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys Ry

Säännöt

 

1§.          Yhdistyksen nimi on Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

 

2§.          Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, edistää kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan, viihtyvyyttä sekä turvallisuutta.

 

3§.          Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia sekä tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Omakotiliitto ry:hyn tai erota siitä vuosikokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.

 

4§.           Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka omistaa tai hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä Helsingin Myllypuron alueella, ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi Suomen kansalaisen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, ellei hän omista kiinteistöä tai sen osaa yhdistyksen toimialueella.

 

 5§.          Yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksu määrätään vuosikokouksessa. Suomen 
                Omakotiliittoon kuuluttaessa maksetaan sille liiton määräämä erä kutakin jäsentä
                kohti.

 

6§.           Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) enintään kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Näistä puolet on kerrallaan erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, varainhoitajan ja sihteerin sekä ottaa palvelukseen mahdolliset toimihenkilöt. Johtokunnan toimikausi alkaa vaalin jälkeen. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.

 

7§.           Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

 

8§.           Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja tase on vähintään
kolmea
viikkoa ennen vuosikokousta annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi.

 

9§.           Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja siinä käsitellään
                seuraavat asiat:

a)             Esitetään johtokunnan kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta sekä edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajan kertomus.

b)             Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden  myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä tili- ja toiminta- kaudelta.

                c)             Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

                d)             Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

                e)              Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

                f)              Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle
                                 toimintavuodelle

                g)             Määrätään liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintavuodelle

                h)             käsitellään muut vuosikokousilmoituksessa mainitut asiat

 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää johtokunnan päätöksellä, tai mikäli kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii käsittelemään määrättyä asiaa.

 

Kokouksissa päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

10 §.        Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan vähintään kuusi päivää ennen kokousta jäsenille  jaettavalla kirjallisella ilmoituksella tai ilmoituksella alueelle jaettavassa paikallislehdessä.

Johtokunta kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla puhelimitse tai kirjeitse kolme päivää ennen kokousta silloin, kun puheenjohtaja tai puolet jäsenistä sitä haluaa.

 

11 §.        Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja rahastoja.

 

12 §.        Yhdistyksen sääntöjen muutos tai toiminnan lopettaminen voi tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen, joiden väli on vähintään 14 vrk, päätöksellä, jos 3/4 saapuvilla olevista esitystä kannattaa. Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, sen omaisuus siirretään Myllypuroseura ry:lle tai muuhun sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut, purkamisesta päättävän jälkimäisen kokouksen määräämällä tavalla.

 

13 §.        Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.