Ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmä

507

Mistä löydät lähimmät mielenkiintoiset luontokohteet, kuten purot, pähkinäpensaslehdot tai hiidenkirnut? Onko Helsingissä lepakoita ja aarnimetsää?

Luontotietojärjestelmässä voi tarkastella ympäristökeskuksen kokoamia Helsingin luontoaineistoja karttapohjalla. Luontotietojärjestelmä tarjoaa yleiskuvan Helsingin luonnosta ja antaa helsinkiläisille tietoa omasta lähiluonnosta, luonnonarvoista ja luonnon monimuotoisuudesta.

Järjestelmä soveltuu myös opetuskäyttöön.
Käyttäjän valitsemat aineistot esitetään karttapohjan päällä. Pohjakartaksi voi valita vaikkapa opaskartan tai ilmakuvan. Lisäksi kustakin kohteesta avautuu raportti, jossa kerrotaan esim. kohteen kasvillisuudesta tai eläimistöstä.

Järjestelmän keskeisimmät luontoaineistot ovat:
* luonnonsuojelualueet
* Natura-alueet
* suojellut luontotyypit
* luonnonmuistomerkit
* arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
* linnustollisesti arvokkaat kohteet
* arvokkaat geologiset kohteet
* tärkeät lepakkoalueet
* purot ja niiden valuma-alueet
* kasvi- ja lintulajistotiedot neliökilometriruuduittain

Luonnonsuojelusyistä jotkin aineistojen kohteet ja lajihavainnot eivät näy järjestelmässä. Näin vältytään mm. arvokkaiden herkkien kohteiden kulumiselta.

Helsingin ympäristökeskus esittelee luontotietojärjestelmää yleisölle
Lasipalatsin Kohtaamispaikassa (Mannerheimintie 22-24, 2. krs) 12.6. klo 13-16 (Helsinki-päivä) ja 14.6. klo 13-16.

Järjestelmän teknisen toteutuksen on tehnyt Sito Oy. Pohjana on vuonna 2002 kaupungin sisäiseen käyttöön otettu luontotietojärjestelmän intranet-versio. Sen avulla välitetään ympäristökeskuksen keräämiä luontotietoja kaupungin eri virastoille mm. maankäytön ja luonnonhoidon suunnittelua varten. Internet-toteutuksen pohjana on myös kiinteistöviraston aupunkimittausosaston paikkatietopalvelu.

Luontotietojärjestelmän löydät näistä osoitteista www.hel.fi/luontotieto tai  http://ptp.hel.fi/ltj/