Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen lausunnot yleiskaavasta

598

Myllärinlaakson omakotiyhdistys on antanut kaksi lausuntoa Helsingin yleiskaavan valmistelijoille. Toinen niistä koskee Karhunkaatajan alueen suunnittelua ja toinen yleiskaavan esitystapaa.

 

Helsingin kaupunki

Anri Linden 

Kaupunginsuunnitteluvirasto

helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Asia: Karhunkaatajan alueen suunnittelu

Myllypuron omakotiyhdistyksen lausunto 

 

Karhunkaatajan alue sijaitsee Myllärinlaakson (Myllypuron omakotialueen) eteläpuolella, Viilarintien varrella Roihupellon teollisuusalueen ja Länsi-Herttoniemen pohjoisosan välissä ja kuuluu Vartiokylän kaupunginosaan kuten Myllärinlaaksokin. Alueelle on suunnitteilla lähinnä asuntolisärakentamista. Viikin ympäristötalossa 19.5.2015 järjestetyssä suunnittelu- ja keskustelutilaisuudessa esiteltiin kolme vaihtoehtoa alueen suunnittelun pohjaksi. Vaihtoehdoissa asukasmäärä vaihtelee 1000 – 5800 välillä. Alueen kaavoittaminen on parhaillaan käynnissä. Rakennettava alue sijaitsee Myllärintien eteläpuolella. Myllärintie halkoo Myllärinlaakson perinteisen yli 60-vuotisen omakotialueen ja toimii sen pääväylänä. 

 

Alueen suunnittelu ja rakentaminen liittyy tiiviisti Raidejokerin suunnitteluun. Pikaraitiotietä uumoillaan valmistuvaksi vuoden 2022 tienoilla. Raidejokeri kulkee nykyisen runkolinja 550 reittiä Viilarintien kohdilla. Asuntorakentamisen arvioidaan etenevän suunnilleen samaa tahtia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää lausuntoja alueen suunnittelusta kesäkuun 5. päivään mennessä. Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan 26.5.2015 laatia seuraavan lausunnon. 

 

Karhunkaatajan ja samalla Raidejokerin suunnittelussa pyydämme ottamaan huomioon seuraavat asiat: 

  • Tämän hetkisissä suunnitelmissa rakennettava alue rajautuu kaikissa vaihtoehdoissa ainakin jonkin verran Viilarintien pohjoispuolella (Myllärinlaakson puolelle). Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry ei kannata Viilarintien pohjoispuolelle sijoittuvaa asuntorakentamista koska se rikkoo alueen yhtenäistä pientaloluonnetta ja lisää liikennettä alueelle. 
  • Raidejokerin pysäkin mahdollisesti sijoittuessa Myllärintien ja Viilarintien risteykseen (kuten nyt 550 bussin pysäkki) on lisäksi rakennettava riittävästi liityntäparkkipaikkoja sekä autoille että polkupyörille tai muille kevyen liikenteen välineille. 
  • Myllärintie on kapea jo nykyiselle käytölle ja sen liikennemäärää ei ole mahdollista enää lisätä vaarantamatta turvallista ja sujuvaa liikennettä. Karhunkaatajan alueen asukkaiden yhteys Kehä I:lle tulee turvata jotakin muuta kautta. Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry esittää, että eräissä kulkuväyläsuunnitelmissa mainittu ajotunneli Kehä I:ltä Karhunkaatajan alueelle rakennetaan varmistamaan sujuva liikennöinti alueelta Kehä I:n suuntaan.
  • Kevyenliikenteen väylät tulee suunnitella siten, että Karhunkaatajan alueelta on esteetön yhteys kaikkiin ilmansuuntiin.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja järjestäminen Karhunkaatajan alueen asukkaille on arvioitava ja suunniteltava samaan aikaan muun suunnittelun kanssa. Myös päivähoidon tilat ja ala-asteen koulujen tilat on alueelle rakennettava koska nykyiset  Myllypuron vastaavat tilat ovat täydessä käytössä.
  • Yleiskaavaehdotuksessa mainittu Viikintien ajotunneli Itäväylälle on myös rakennettava, ettei Itäväylän ja Viikintien liittymä ruuhkauta Viikintietä ja sen vuoksi estä ajoa Viilarintien liikenneympyrään ja siitä lähtevää tunnelia Kehä I:lle.

Parhain terveisin, 

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys MOY ry

 

Eero Salminen Eeva Juntunen

Yhdistyksen puheenjohtaja Yhdistyksen sihteeri

 

– – –

 

Kaupunginsuunnitteluvirasto

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen kannanotto yleiskaavaluonnokseen

 

Myllärinlaakson omakotiyhdistys on tutustunut yleiskaavaluonnokseen ja haluaa erityisesti nostaa esille sen kaavoitukselliseen epämääräisyyden, joka johtuu pikselikarttaesityksestä. Lausunnon antajan on yleiskaavan sisäisillä raja- alueilla mahdoton selvittää missä esim. rakennetun alueen raja kulkee koska pikseliruudun koko on 100 x100 metriä. Kaupunkialueella rakennettu 100 m x 100 m on jotain aivan muuta kuin ulkoilu, tai viheralue 1 00 m x 100 m. Myllärinlaakson omakotialueen länsi ja luoteisreunassa on Hallainvuoren pari- ja rivitaloalue joiden takana alkaa kallioinen viheralue joka ulottuu Helsingin yliopiston Viikin alueen peltoihin. Pikselikarttaesityksen vuoksi täytyy olettaa, että kaavoittaja on ottamassa puolet siitä alueesta, jota nyt käytetään ulkoiluun ja liikuntaan, täydennysrakentamisalueeksi.

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry ei voi hyväksyä täydennysrakentamista Hallainvuoren pari ja rivitaloalueen länsi ja luoteispuolen kallioiselle viheralueelle. Alue ja siihen liittyvä Viikin peltojen alue ovat nykyisin monipuolisesti ulkoilu ja liikuntakäytössä ja muodostava yhdessä lisäksi merkittävän maisemallisen kokonaisuuden.

 

Helsingissä 27.2.2015

 

Eero Salminen

puheenjohtaja

 

p. 040 595 3064

sp. eero.salminen3@gmail.com

Rihlakuja 5 A 00920 Helsinki