Myllypuro-seuran lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen

461

Myllypuro-seuran lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen
www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2016_kaava/3362_1_havainnekuva.pdf

Asukasillan 22.11.2016 pohjalta ja viitaten seuran aikaisempaan lausuntoon yleiskaavaehdotuksesta
www.myllypuro.fi/18-myllypuroseura/kannanotot/2644-myllypuro-seuran-muistutus-yleiskaavaehdotukseen

1. YLEISTÄ

Karhunkaataja-suunnitelma yhdistää historiallisesti samaan kehityskaareen kuuluvat Myllypuron ja Pohjois-Herttoniemen. Samalla se lisää rakennuskannan ja asuntotarjonnan monimuotoisuutta ja mahdollistaa yhä useammalle helsinkiläiselle elämisen raideliikenteen vaikutuspiirissä.

On hyvä rakentaa painotetusti metron ja Jokeri-ratikan varteen pysäkkien viereen eikä roiskimalla pitkin Hallainvuorta tai vanhoja lähiöitä tasapaksusti tiivistäen. Rakentaminen täytyy kuitenkin sovittaa huolellisesti nykyiseen asutukseen ja maastoon.

Esittelyssä 22.11.2016 ei paneuduttu korttelirakenteen sisälle aukioiden, katutilojen, pihojen ja puistojen ominaisuuksiin. Näitä on syytä tarkastella vielä erikseen asukasillassa. Erityisesti keskusaukiosta luopuminen on merkittävä poikkeaminen Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteista 2015.
www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_2015-10-27_Kslk_24_El/48985638-CA90-4CD6-B3CD-E87E3DAA7581/Liite.pdf

2. YKSITYISKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

1) Uudet korkeat talot on esitetty liian lähelle Myllärintanhuan ja Sarsantien matalia kerrostaloja ja pientaloja. Ne aiheuttavat varjostusta ja sulkevat lähinäkymät. Asukasillassa esitetty vertailu Viilarintien eteläreunan talojen harjakorkeuteen ei ole ratkaiseva. Sen sijaan pitää vertailla nykyisten talojen harjakorkeuteen. Suunnitelma näyttääkin siltä, että on ”kumarrettu enemmän” toiseen suuntaan eli Karhunkaatajaan päin, jonka pientalojen reunaan on jätetty leveä ”hajurako”. Näin ei saa olla. Uudet rakennukset on sovitettava yhtä huolellisesti sekä pohjois- että eteläpuoliseen asutukseen, maaston muodot ja auringon suunnat huomioon ottaen.

2) Viilarintien pohjoisreunaan kiinni ehdotetut korkeat talot ovat hyvä idea ja ne saisivat muodostaa yhtenäisen muurin, kunhan niiden pohjoispuolelle jää nyt esitettyä leveämpi väli ennen vanhoja taloja. Myös Viilarintien länsipäähän esitetty korkea maamerkkitalo sopii paikkaansa hienosti ja korostaa Myllypuroon saapumista Viikin peltojen suunnasta. On hyvä muistaa, että alkuperäinen puro, mylly ja myllärin torppa, joista kaupunginosa on saanut nimensä, ovat olleet juuri täällä.

3) Viikintien ehdotettu siirto alueen keskelle on merkittävä poikkeaminen Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteista huonompaan suuntaan. Se herättää ihmettelyä: miksi näin? Selitykseksi ei kelpaa, että saadaan paremman muotoisia kortteleita, kuten esittelyssä mainittiin. Linjausmuutos rauhoittaisi kyllä nykyisen Sopulitien alueen reunaa, mutta heikentäisi merkittävästi koko uuden alueen keskiosaa liikennemelulla ja saasteella sekä tekisi alueen sisäisistä kävely-yhteyksistä ja katutiloista vähemmän miellyttäviä.
Läpiajoliikennettä Kehä I:n suuntaan ei tulla vielä pitkään aikaan ohjaamaan Hallainvuoreen kaavailtuun tunneliin, jos koskaan. Sen vuoksi linjausmuutos aiheuttaisi nyt rauhallisen Myllärintien muuttumisen läpiajokaduksi, sen vakavaa kuormittumista ja asumaviihtyvyyden vähenemistä sen varsilla.
Linjausmuutoksen myötä uudesta Viilarintien risteyksestä olisi luvassa ruuhkainen ja epämiellyttävä. Mikäli tämä linjaus toteutetaan, risteyksen tulee olla kiertoliittymä, jonka läpi raiteet kulkevat ja ympyrän reunoilla voisi olla hauska ympyrätalokortteli liiketiloineen. Parempi kuitenkin olisi, että Viikintie kulkee suunnitteluperiaatteen mukaisesti nykyisellä paikallaan, jolloin Jokeri-pysäkin ympärille voisi muodostua mittakaavaltaan ja olosuhteiltaan miellyttävä aukio.

4) Jokeri-pysäkin lähimpään piiriin tulee rakentaa kauppaa ja asumista yhdistäviä, mahdollisimman korkeita taloja samaan tapaan kuin Myllypuron ostarilla on tehty (ja kantakaupungissa kautta aikojen). Kun asemakaavaluonnoksessa tähän esitetty pysäköintitalo on ajateltu asukas- eikä liityntäpysäköintiin, sen oikea sijainti ei ole tässä paraatipaikalla.

5) Asemakaavamääräys puurakentamisesta on erittäin kannatettava ja tätä tulee jatkaa myös Kauppamyllyntien varren rakentamisessa.

6) Luonnoksessa esitetty päiväkoti voisi olla yhdistetty päiväkoti ja leikkipuisto.

7) Viljelypalstojen siirto Mustapuron laaksoon on oikein hyvä idea.

8) Nykyisen Viikintien kallioleikkauksen kevyen liikenteen silta tulee muuttaa leveäksi vihersillaksi, joka korostaa tämän ulkoilun pääväylän miellyttävyyttä ja parantaa Hallainvuoren kallioerämaan kautta aina Vanhankaupunginlahdelta Sipoonkorpeen ulottuvaa seudullista viheryhteyttä.

9) Vesitorninmäkeen ehdotettu kevyen liikenteen silta on erittäin hyvä idea. Sen kautta kulkevat ulkoilureitit tulee liittää olemassaolevaan ulkoiluverkostoon yhtenäisinä kevyen liikenteen väylinä, ei katuosuuksina.

10) Karhunkaatajan ja Viilarintien maisemaan oleellisesti kuuluvat kalliojyrkänteet tukee nähdä alueen identiteetin vahvuuksina ja tunnelmallisina elementteinä, eikä niitä tule räjäyttää pois. Luonnon kauneus — ja kaupungin ilmeikkyys — on myös maaston muodoissa, joita jo nyt varsin litteässä Helsingissä tulee pikemminkin vaalia eikä pyrkiä minimoimaan joka paikassa. Kalliot eivät kasva enää uudestaan, jos ne nyt poistetaan. Varmaankin Raide-Jokeri voidaan sovitella tähän ilman lyhytnäköistä louhimista. Myöskään kalliotuhoamisen perusteluksi esitettyä toista ylimääräistä pyörätietä ei tulla tarvitsemaan vielä pitkään aikaan.

Allekirjoitukset

Myllypurossa 12.12.2016

Anja Malm
Puheenjohtaja

Eeva Saarikivi
Sihteeri

Myllypuro-Seura ry (1567092-0)
Perustettu 1966
www.myllypuro.fi