Myllypuro-seuran muistutus yleiskaavaehdotukseen

790
K1.tarkempi v2 jako LR

Muistutus liittyy Helsingin yleiskaavaehdotukseen 10.11.2015.

Myllypuro-seura haluaa edistää asuin- ja työpaikkarakentamista sekä hyvää elinympäristöä Itä-Helsingissä. Sen vuoksi seura pyytää kaupunkia:

1) säästämään Hallainvuoren kalliot rakentamiselta
2) selvittämään, soveltuisiko kaupunkibulevardi Kehä I:n loppupäähän (karttaliite)
3) toteuttamaan Raide-Jokerin mahdollisimman nopeasti
4) rakentamaan jo 2002 päätetyn Roihupellon metroaseman

– – –

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta

Muistutus yleiskaavaehdotukseen
Ksv/HEL 2015-012598

Myllypuro-seura kiittää yleiskaavaehdotuksen tavoitteita ja valmistelua, sekä muistuttaa seuraavista seikoista:

1) Hallainvuoren kallioerämaan kapeimpaan kohtaan Viilarintien yläpuolelle ei tule rakentaa. Sen sijaan Jokeri-pysäkin lähelle ns. Karhunkaatajan alueelle Myllypuron länsireunalle sopii hyvin ehdotetun kaltainen, pienimittakaavainen ja kaupunkimainen rakentaminen. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa vanhan Myllypuron palveluiden heikkenemiseen, esim. päiväkotipaikkojen vähentämiseen Myllärinlaaksosta.

2) Tulee viipymättä selvittää Kehä I:n loppupään kaupunkibulevardin edellytykset ja vaikutukset osuudella Kurkimäestä Puotinharjuun, vastaavalla tarkkuudella kuin muutkin sisääntuloväylät on selvitetty. Tämä vaihtoehto ei ole ollut tarpeellisessa määrin esillä yleiskaavan selvityksissä ja raporteissa. Ennakoituun väestönkasvuun valmistautuminen kuitenkin edellyttää kaikkien vaihtoehtojen harkitsemista. Selvitys havainnekuvineen tulee julkistaa hyvissä ajoin ennen yleiskaavaehdotuksen käsittelyä.

Täällä loppupäässään Kehä I on aivan eri luonteinen kuin vilkkaimmalla osuudellaan Pakilassa. Se päättyy Turunlinnantien risteykseen Itä-Helsingin keskeisimmälle paikalle ”Stockmannin oven eteen”. Ympärillä on valmiina kunnallistekniikka sekä palvelut mm. kolme metroasemaa, pääterveysasema ja kauppakeskukset sekä Metropolia-amk:n tuleva pääkampus. (Karttaliite JPG, jossa karkea arvio tutkittavasta alueesta noin 32 hehtaaria. Rajaus voisi olla jokin muukin, tämä on yksi selvitettäväksi jäävä asia.)

Yleiskaavaehdotuksessa Itäkeskuksen kehittämisen suuntana ovat kaupunkimaisuus sekä kaikenikäisten helpompi liikkuminen myös kävellen ja pyörällä. Näitäkin tavoitteita osaltaan tukee Kehä I:n loppupään muuttaminen maantiestä kaupunkibulevardiksi.

3) Raide-Jokeri on osoitettava yleiskaavan toteutussuunnitelman ensimmäiseksi hankkeeksi. Se mahdollistaa laajamittaisen asuin- ja työpaikkarakentamisen jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, edistäen koko esikaupunkivyöhykkeen kehitystä. Lisäksi se parantaa poikittaisliikenteen sujuvuutta ja kapasiteettia sekä lisää risteysasemien elinvoimaisuutta.

4) Roihupellon metroasema on mainittu jo yleiskaava 2002:ssa. Sen toteutusta tulee kiirehtiä toteutussuunnitelmassa.

Helsingissä 29.1.2016
Myllypuro-Seura ry

Anja Malm
Puheenjohtaja

LIITE: