Myllypuron liikennejärjestelyistä

487

1.Myllypurontien ja Myllypadontien sekä Ratasmyllyntien pohjoisosan liikennejärjestelyt. 2. Kolsintien avaaminen. 3. Myllypadontien pohjoisosan nimimuutos.

1. Myllypurontien ja Myllypadontien sekä Ratasmyllyntien pohjoisosan liikennejärjestelyt.

Taustaa

Myllypurontien länsipäässä on molemmin puolin katua kevyen liikenteen väylät. Länsipuolella kevyen liikenteen väylä kulkee puistoraittina Myllypurontien ja Myllypuron pientaloalueen välissä olevalla puistokaistalla. Kevyen liikenteen väylä päättyy nykyisten asuntoalueiden eteläpuolella Ratasmyllyntietä risteävän kevyen liikenteenraitin kohdalla. Myllypuron esteettömyyskartoituksen yhteydessä on tullut esiin, että raitti pitäisi parantaa, jotta se voidaan ottaa talvikunnossapidettäväksi.

Itäreunalla kevyen liikenteen väylä kulkee istutuskaistalla ajoradasta erotettuna päättyen Orpaanportaan kevyen liikenteen raittiin. Orpaanportaalta etelään yhteys jatkuu Myllypadontie ja Ratasmyllyntien varressa jalkakäytävänä.

Liikennesuunnitteluosastolle tulleissa aloitteissa on toivottu Ratasmyllyntien itäreunalla kulkevan jalkakäytävän merkitsemistä yhdistetyksi jalankulku ja pyörätieksi. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaavoituksen yhteydessä Ratasmyllyntien varteen varattiin tila molemmille puolille kulkevalle kevyen liikenteen väylille, jotka soveltuvin osin kulkevat uuden asuntoalueen tonttikaduilla.

Suunnitelmaluonnos

Myllypurontien Myllypadontien liittymään rakennetaan kiertoliittymä ja liittymäalue korotetaan kaikista tulosuunnista 7 cm korkein hidastein. Tämä tyyppi on yleisesti käytössä kaduilla, joilla on joukkoliikennettä.

Katuosuuden itäreunalle rakennetaan yhdistetty jalankulku ja pyörätie.

Länsireunan raitti siirretään kulkemaan erotuskaistalla varustettuna kadun varteen, jolloin puistoalueella oleva nykyinen kevyen liikenteen huonokuntoinen raitti jää pois käytöstä ja palautetaan puistoksi. Harakkamyllyntien liittymän pohjoispuolella raitti kunnostetaan.

Suunnitelma nähtävillä

Liikennesuunnitelmaluonnos on esillä 17.4. – 31.5. kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs ja Myllypuron lähiöasemalla, Kivensilmänkuja 2.

Mielipiteet

Liikennejärjestelysuunnitelmasta pyydetään toimittamaan mielipiteet viimeistään 31.5.2007 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3) tai faksilla 310 37378 tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi.

Lisätietoja

diplomi-insinööri Jussi Jääskä
puhelin 310 37129.

Päätöksenteko

Liikennesuunnitelmaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle elokuussa 2007.

2. Kolsintien avaaminen

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 12/2007 27.3.2007

166 § Kolsintien avaaminen liikenteelle Myllypuron pientaloalueella

Esityslistan asia Lsp/1

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että Kolsintie avataan liikenteelle ja palautetaan kokeilua edeltäneet järjestelyt. Pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry:lle ja aloitteiden tekijöille.

Lisätiedot:
Jääskä Jussi, diplomi-insinööri, puhelin 310 37129

3. Myllypadontie pohjoisosan nimimuutos

Yhtenäisellä tiellä on nyt kolme eri nimeä Myllypurontie-Myllypadontie-Ratasmyllyntie. Kuitenkin on kyse yhdestä tiestä. Myllypurontien ja Ratasmyllyntien välinen osuus Myllypadontiestä liitetään Myllypurontiehen, jolloin käyttöön jää Myllypurontie ja Ratasmyllyntie. Muu osa Myllypadontiestä säilyy ennallaan.

Lisätietoja edellä mainituista kolmesta hankkeesta saa netistä kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta. Aktivoi keltaiset pisteet Myllypuron kohdalla.