Myllypuron nuorisoverkoston keskustelutilaisuus 25.10.2011

416
nuorisoverkosto-2-251102011.jpg
nuorisoverkosto-2-251102011.jpg
Kuvassa oikealla illan puheenjohtaja Saana Salminen

Myllypurossa on toiminut jo vuosia eri toimijoiden muodostama nuorisoverkosto. Verkoston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Myllypurossa. Verkosto on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa. Verkosto kutsui myllypurolaisia keskustelemaan lasten ja nuorten arjesta ja ajankohtaisista ilmiöistä Myllypuron yläasteen tiloihin 25.10.2011.
 
Illan puheenjohtajana toimi Saana Salminen Myllypuron nuorisotalolta. Saana esitteli aluksi verkoston toimintaa. Paikalla oli parikymmentä verkoston jäsentä Myllypuron kouluilta, nuorisotalolta, seurakunnasta, sosiaalivirastosta, lähipoliisista ja eri järjestöistä. Jokainen toimija esitteli lyhyesti toimintaansa ja kertoi ajankohtaisia kuulumisia omalta sektoriltaan.

Ala-asteen rehtori Anna Hirvonen ja yläasteen rehtori Pertti Tossavainen olivat valmistelleet alustuksen, jossa käytiin läpi Myllypuron tilannetta tilastojen valossa. Aineistona käytettiin niin alueellisia kuin koulukohtaisiakin hyvinvointia kuvaavia raportteja.

nuorisoverkosto-1-251102011.jpg
Vasemmalla Pertti Tossavainen vierellään Anna Hirvonen

Alueellisten raporttien valossa Myllypuro ei juuri erotu muista vastaavista lähiöistä. Poiketen monesta muusta lähiöstä, Myllypuro on kehittyvä lähiö, jonka väestöpohja kasvaa ja palvelut ovat paranemassa. Tilastojen mukaan alueella on keskimääräistä vähemmän lastensuojelun ja perheneuvolan asiakkuuksia koko kaupungin tilanteeseen verrattuna. Huolenaiheena ovat koulunsa juuri päättäneet nuoret, joiden työttömyysaste on korkea ja koulutustaso matala.

Koulukohtaisista tilastoista käy ilmi, että lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä kouluihinsa. Ala-asteen oppilaille tehty hyvinvointiprofiili mittaa laaja-alaisesti oppilaiden mielipiteitä koulun arjesta. Kouluntyöhön ja koulun ihmissuhteisiin liittyviin kysymyksiin oppilaat vastasivat hyvin myönteisesti. Vain kuuden kysymyksen tulos 35:stä oli alle valtakunnallisen keskiarvon!

Yläasteen kouluterveyskyselyssä huolenaiheeksi nousivat ravintotottumukset ja tupakointi. Kouluruoka kyllä maistuu, mutta liian harva syö kotona aamupalan! Ilonaiheena ovat oppilaiden käsitykset koulukiusaamisen määrästä. Kyselyiden mukaan molemmissa kouluissa oppilaat kokivat tulleensa selvästi vähemmän kiusatuiksi kuin kaupungin kouluissa keskimäärin. Kyselyiden perusteella Myllypuron koulujen oppilaat viihtyvät hyvin koulussa.

Alustus viritti vilkkaan keskustelun. Keskustelijat toivat esiin huolensa alueen negatiivisesta maineesta ulkopuolisten silmissä. Myllypuron asukkaat ovat yleisesti tyytyväisiä omaan alueeseensa ja kokevat Myllypuron turvalliseksi paikaksi elää. Tätä tuki myös lähipoliisin puheenvuoro. Myllypurossa esiintyy mm. kohtalaisen vähän ilmivaltaa verrattuna muihin lähiöihin. Kun alueelle on tulossa paljon uutta asutusta ja uusia palveluita, toivotaan mielikuvien vähitellen muuttuvan positiivisemmaksi.

Verkoston tavoitteena on saada aikaan jatkuva vuoropuhelu verkoston ja asukkaiden välille. Keskustelutilaisuudessa sovittiinkin, että keväällä 2012 tullaan järjestämään seuraava tapaaminen vuoden 2012 alussa ostoskeskukselle avattavassa Asukastalo Myllärissä. Silloin toivotaan runsasta osanottoa ja mukaan myös paljon juuri Myllypuroon muuttaneita.

Lisätietoja: Anna Hirvonen, puhelin (09) 310 82 946