Myllypuro-seuran säännöt

1313
Myllypuroväri1 LR

 

 

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Myllypuro-Seura ry. ja sen toiminta-alueena on Helsingin kaupungin Myllypuron alue. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toiminta-alueensa asukkaiden yhdyssiteenä henkisen ja aineellisen kehittämisen, hyvän yhteishengen, yhteenkuuluvuuden ja viihtyvyyden edistämiseksi.

3 § Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:
– – toimeenpanemalla kotiseutuhenkisen Myllypuron päivän
– – järjestämällä erilaisia kokous-, neuvottelu-, juhla- yms. tilaisuuksia
– – tekemällä viranomaisille, alueen rakentajille ja muille yhteisöille alueen kehittämiseen tähtääviä esityksiä ja antamalla lausuntoja
– – harjoittamalla julkaisu- ja palvelutoimintaa

Yhdistys voi perustaa jaostoja ja toimikuntia, joiden säännöt ja tehtävät hallitus vahvistaa. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

4 § Toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta samana vuonna.

5 § Jäsenyydet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva tai asunut henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Jäseneksi aikovan on ilmoittauduttava hallitukselle tai sen toimihenkilöille. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhteisöjäseneksi voi hakemuksesta päästä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö tai sen alaosasto, joka toimii Helsingin kaupungin Myllypuron alueella ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhteisöjäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni, jota käyttää erikseen siihen valtuutettu yhteisön jäsen.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka huomattavalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Henkilö- tai yhteisöjäsenen on vuosittain maksettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen kokous määrää.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäseneksi hyväksytyn henkilön katsotaan kuuluvan yhdistyksen jäsenistöön niin kauan kunnes hän kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, erotetaan tai kuolee.

7 § Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperien vastaisesti, ei noudata yhdistyksen sääntöjä eikä yhdistyksen kokouksessa tehtyjä, kaikkia jäseniä veloittavia päätöksiä taikka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta (2) vuodelta peräkkäin. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukselle jättämällä vetoamiskirjeen mainitussa ajassa hallitukselle, jonka on otettava valitusasia esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous kokoontuu tarvittaessa hallituksen kutsusta sekä mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä äänestyksessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista kokousta vuodessa; kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2. todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus,
3. käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus,
4. päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuu vapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
5. päätetään muista esille tulevista, kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa, joka on pidettävä marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus,
3. määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus,
4. hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
5. valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja,
6. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle,
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa,
8. päätetään yhdistyksen kokouksien ilmoittamisesta sääntöjen 17 mukaisesti,
9. päätetään muista esille tulevista, kokouskutsussa mainituista asioista.

9 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on läsnä vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä. Jos kokouksen päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, tulee kokouksen päätökseksi se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se puoli jota puheenjohtaja on äänestänyt paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksessa läsnä oleva jäsen sitä vaatii.

10 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, ensimmäisen kerran arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

11 § Hallituksen kokoontuminen ja tehtävät

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallituksen tehtävänä on:
1. kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset,
2. toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta,
4. pitää jäsenluetteloa,
5. valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista.

12 § Puheenjohtajan tehtävät

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on:
1. kutsua tarvittaessa koolle hallituksen kokoukset,
2. johtaa hallituksen kokouksissa puhetta,
3. valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa ja hyväksyä maksumääräykset,

13 § Sihteerin tehtävät

Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on:
1. laatia hallituksen kokousten pöytäkirjat, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat,
2. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja
3. hoitaa yhdistyksen arkistoa.

14 § Taloudenhoitajan tehtävät

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on:
1. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti,
2. pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ja koota sen perusteella jäsenmaksut vuosittain, mikäli hallitus ei ole toisin asiasta päättänyt,
3. suorittaa yhdistykselle kuuluvat maksut puheenjohtajan hyväksymien maksumääräysten mukaan,
4. hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa ja päättää tilit sekä huolehtia niiden tarkistuttamisesta jättämällä tilit sekä niihin liittyvät aineistot tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta,
5. laatia talousarvioehdotus.

15 § Tilintarkastajien tehtävät

Yhdistyksen tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa tilit ja omaisuuden hoito sekä antaa niistä kirjallinen lausunto viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

17 § Koolle kutsuminen

Yhdistys kutsutaan koolle syyskokouksen päättämällä tavalla joko kirjeitse, lehti-ilmoituksella tai ilmoitustaululla olevalla ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

18 § Lahjoitukset, testamentit

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa rahastoja ja kiinteää omaisuutta.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous ja tarvitaan lainvoimaiseri päätöksen syntymiseen 3/4 annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on vähintään yksi (1) viikko. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa erikseen mainittava.

20 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistys viimeisessä kokouksessaan on päättänyt.

 

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. Säännöt on hyväksytty Myllypuro-Seuran kokouksessa ja niitä aletaan noudattaa heti.