Sekajätteestä energiaa

479

Onko Kivikon jätepalvelukeskuksen alue jätteenpolttolaitoksen tuleva sijotuspaikka?

Sekajätteen polttaminen asianmukaisessa laitoksessa korvaa jätteenkäsittelykeinona kaatopaikkasijoittamista. Pääkaupunkiseudun syntypaikkalajiteltu sekäjäte tullaan YTV:n jätteenkäsittelystrategian mukaisessti polttamaan arinatekniikalla varustetussa polttolaitoksessa. Polttolaitoksen arvioitu käyttöönotto on vuonna 2012.

 

Pääkaupunkiseudun syntypaikkalajitellun sekäjätteen hyödyntäminen energiana.

Tulevaisuudessa  pääkaupunkiseudulla syntyvä sekäjäte käsitellään tätä tarkoitusta varten rakennettavassa polttolaitoksessa. Kiinteistöillä syntyneestä jätteestä on ennen polttokäsittelyä eroteltu kierrätyskelpoinen ja materiaalina hyödynnettävä aines. Jätteen polttaminen korvaa nykyisen kaatopaikkakäsittelyn ja merkitsee jätteen käsittelyn kaikkien vaihtoehtojen käyttöönottamista ja hyödyntämistä. Polttamalla jäte saadaan käytettyä hyödyksi energiantuotannossa ja sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä lisätä energiaomavaraisuutta. Myös energiatuotannon kokonaispäästöt vähenevät, kun osa energiasta tuotetaan jätettä polttamalla.

Päädyttäessä polttolaitosratkaisuun otettiin huomioon muun muassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, valtakunnalliset jätteiden hyötykäyttötavoitteet sekä jätteiden käsittelyn ympäristövaikutukset ja kustannukset. Kaatopaikkasijoitusta koskevan läinsäädännön tiukentuminen vaikuttaa kaatopaikalle sijoitettavan jätteen laatuvaatimuksiin. Jätteen on oltava esikäsiteltyä ja suusin osa biohajoavasta jätteestä tulee olla eroteltu muusta jätteestä hyödynnettäväksi.

Biojätteen erilliskeräys on käynnistetty YTV-alueella jo vuonna 1993. Kerätyn biojätteen määrä on kasvanut tasaisesti vuosittain ja uusi kompostilaitos tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2007 alkupuolella. Näin biojätteen käsittely tehostuu entisestään.

Lue lisää suunnitellun polttolaitoksen asioista YTV:n sivuilta.
Voit lähettää jätevoimalaa koskevaa palautetta ja kysymyksiä tällä lomakkeella.

YVA-menettely

YVA-menettely alkaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman, YVA-ohjelman, laadinnalla ja jättämisellä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen ilmoittaa YVA-ohjelman nähtävilläolosta muun muassa paikallisissa sanomalehdissä ja ympäristöhallinnon internet-sivuilla. Ilmoituksessa kerrotaan se aika, jolloin kansalaiset voivat esittää mielipiteitään YVA-ohjelmasta (mielipiteet ja lausunnot tulee antaa 14.5. mennessä). YVA-ohjelmaa esitellään myös yleisötilaisuuksissa (Kivikon suunnitelman YVA-menettelytilaisuus järjestettiin Kontulassa 21.3.2007).

Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet YVA-ohjelmasta ja antaa oman lausuntonsa. YVA-ohjelman ja sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaa ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus.

YVA-selostuksen valmistuttua kansalaisilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteitään (yleisötilaisuudet lokakuu 2007). Viranomaistahot antavat YVA-selostuksesta lausuntonsa.

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsittelevälle lupaviranomaiselle.

YVA-menettelyn jälkeen YTV tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta. Hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa vasta YVA-menettelyn jälkeen.

Jätevoimalahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin telee Pöyry Energy Oy YTV:n toimeksiannosta.